Fam Jonker logo

NL Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR Herberg en vakantiehuizen Familie Jonker

 

1. Algemeen

Wanneer u een aanvraag doet voor de reservering van een logeerplek, verklaart u zich zonder voorbehoud akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u een reservering wenst te doen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de herberg en vakantiehuizen die zich bevindt te Le lac, Chalûs 87230 France. De eigenaar/verhuurder van de woning is: Familie Jonker, vertegenwoordigd door Bert en Angèle Jonker, zelfde woonadres. 

 

2. Voorwaarden

Er kan alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar hiermee voorafgaand en schriftelijk heeft ingestemd. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging. De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden. De logeerplek kan gehuurd worden tijdens de periodes en tegen de tarieven aangegeven op de website www.familiejonkerlelac.com , voor een verblijf vanaf 1 nacht.


3. Reservering Vakantiehuizen

U kunt telefonisch of via email of via een bookingssite reserveren. Elke reservering wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging per e-mail. Binnen 5 dagen na ontvangst van deze reserveringsbevestiging dient er een voorschot van 50% van de huurprijs betaald te worden. Indien deze betaling niet tijdig wordt ontvangen door de verhuurder, vervalt onherroepelijk de reserveringsaanvraag. Het saldo van de huurprijs en ook de waarborg dienen uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. De verhuurder heeft het recht om de toegang tot de vakantiewoning uit te stellen tot aantoonbaar wordt gemaakt dat de huurprijs en de waarborg volledig betaald zijn. Bij een reservering binnen de 6 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u bij de reservering onmiddellijk de totale huurprijs en de waarborg te betalen. Bij niet tijdige betaling van het saldo van de huurprijs en de waarborg is de eigenaar bovendien gerechtigd om de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. Het vooruitbetaalde bedrag geldt dan als annuleringskost.
Reservering Herberg U kunt telefonisch of via email of via bookingssite een pelgrimslogeerplek resereveren. Bij aankomst bij de herberg betaalt u direct de schriftelijk bevestigde prijs.


4. Annulering van reservering Vakantiehuizen door huurder

Bij annulering door de huurder zal hij volgende vergoedingen verschuldigd zijn: - tot 60 dagen voor aanvang: 25 % van de huur - minder dan 60 dagen tot 14 dagen voor aanvang : 50 % van de huur - minder dan 14 dagen voor aanvang: 100 % van de huur Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden.


5. Annulering door de eigenaar

Indien bepaalde gewichtige omstandigheden de eigenaar dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal de huurder hiervan onmiddellijk in kennis gesteld worden en zo spoedig mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadien zal de eigenaar de reeds betaalde bedragen terugstorten. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van het betaalde bedrag.


6. Aantal personen en onderverhuring

De vakantiehuizen zijn geschikt voor minimaal 2 (gîte) en maximum 6 personen (appartement en huis). Kinderen jonger dan één jaar worden niet als volwaardig persoon geteld doch dienen wel bij de reservering te worden aangemeld. Indien dit aantal wordt overschreden heeft de verhuurder het recht om, naar zijn eigen discretionaire keuze de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen zonder enig recht op vergoeding of terugbetaling van de reeds betaalde bedragen, dan wel een bijkomende huur aan te rekenen van 25% van de huurprijs per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg. Onderverhuring van de vakantiewoning is niet toegestaan.


7. Aansprakelijkheid

Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Bij inbreuk, worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden - uit de vakantiewoning verwijderd. Het aanwezige meubilair mag niet worden verplaatst. Het is -zonder toestemming vooraf- niet toegestaan om hout in een barbecue te branden of een vuurtje te maken in de tuin.
Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur. In de gehele woning geldt een rookverbod. Rookmelders zijn aangebracht. Er zijn op meerdere plaatsen brandblusapparaten voorzien. Huisdieren worden in principe niet toegelaten tot de huizen, tenzij na expliciete schriftelijke goedkeuring van de verhuurder. Indien er aanwijzingen zijn dat deze regel niet ernstig wordt genomen dan zal de totale waarborg ingehouden worden. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering). De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren.


8. Waarborg

De huurder (niet zijnde pelgrim voor 1 nacht) betaalt vooraf aan de verhuurder een waarborg ten bedrage van 250 euro. Deze waarborg dient ter dekking van schade door eventuele ongelukjes ed. Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot vier uren na de aankomst van de huurder. Deze dient men te melden bij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ter plaatse Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en er geen schade werd geconstateerd, dan wordt de waarborgsom geretourneerd en die via bankoverschrijving uiterlijk drie weken na het einde van het verblijf. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving. Men doet er goed aan spontane ongelukjes te melden aan de eigenaar. Als er iets beschadigd is, is het raadzaam om de gebroken stukken opzij te houden voor eigenaar of de verantwoordelijke ter plaatse. Zo kan men vaststellen over welk gebroken of beschadigd stuk het gaat en voorkomt men discussies en misverstanden.


9. Het einde van het verblijf - eindschoonmaak

Het gehuurde vakantiehuis dient aan het einde van het verblijf netjes te worden achtergelaten. Het is de taak van de huurder om de woning op te ruimen, alles terug op zijn plaats te zetten, de vuilnisbakken te ledigen, het aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te zetten en de vakantiewoning bezemschoon achter te laten. Indien de woning en/of tuin zich in een staat bevinden die niet toelaat ze schoon te maken binnen het gebruikelijke tijdsbestek dan heeft de eigenaar het recht om de extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 25 euro/uur. Bij vertrek dienen de ramen en deuren gesloten te worden. De verwarming dient lager gezet te worden.


10. Huisvuil

Het huisvuil dient gesorteerd te worden en weggebracht te worden naar de containers nabij College danwel Gamvert in Chalûs.


11. Tijdstip van aankomst en vertrek

Gelieve de aankomst- en vertrekuren te respecteren.
De vakantiewoning is tenminste ter beschikking van de huurder vanaf 16:00 op de dag van aankomst. Vertrekken kan tot 11u.


12. Klachten en bevoegde rechtbank

Elk geschil dat voortvloeit uit dit reglement of uit de huurovereenkomst wordt beslecht conform het Frans recht en zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Limoges.

Fam Jonker logo

© Copyright Fam Jonker Le Lac 2019

realised by Raevels logo